Členské příspěvky

Členské příspěvky se skládají ze dvou částí – členského příspěvku a oddílového příspěvku.

V letech 2017 a 2018 přibyl poplatek za sletovou známku. V roce 2019 a 2020 se zase vracíme k výběru jen členských a oddílových příspěvků.

Příspěvky by stálí členové měli uhradit do konce března t.r..
V případě nového člena, který se přihlásí v průběhu roku, zajistí oddílový vedoucí úhradu příspěvků do konce října t.r..

Členský příspěvek

Hradí každý člen T.J. Sokol Jince jednou ročně a je stanoven Českou obcí sokolskou ve výši:

děti předškolního věku, žáci základních a středních škol, důchodci a ženy na mateřské dovolené 200 Kč
všichni ostatní (19-64 let) 500 Kč

Oddílový příspěvek

Pokrývá potřeby daného oddílu, který člen Sokola navštěvuje, a je  hrazen 1 x ročně ve výši:

florbal 400 Kč
gymnastika 400 Kč
členové bez oddílové příslušnosti 0 Kč
ostatní 300 Kč
cvičitelé 0 Kč

V případě nového člena, který se přihlásí od září t.r., je požadován oddílový příspěvek v poloviční výši. Členský příspěvek zůstává
v plné výši.

Sletová známka

V roce 2018 proběhl XVI. všesokolský slet. Jako podporu pro uskutečnění této akce vydala Česká obec sokolská známky
v hodnotě 50 Kč. Každý člen si kromě členského a oddílového příspěvku v letech 2017 a 2018 hradil minimálně 1 známku na rok. V případě zájmu si známku měli možnost zakoupit i nečleni, kteří mívají zájem podpořit tuto tradiční neziskovou celorepublikovou sportovní akci. V roce 2019, 2020 tato částka od členů není vyžadována.

Napsat komentář