2021

V roce 2021 byly získány tyto dotace, granty nebo příspěvky:

1. NSA: Dotační neinvestiční program Rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025, č. j.: NSA-0058/2020/A/1 na základě Výzvy 2/2020 – Můj klub 2021, č.j. NSA-0058/2020/A/2 poskytla dotaci
v celkové výši 112.140,- Kč.
Účelem neinvestiční dotace byla podpora činnosti SK/TJ dle bodu 1.5 Výzvy 2/2020 v oblasti: sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let; zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

2. NSA: Dotační neinvestiční program Rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025, č. j.: NSA-0058/2020/A/1 na základě Výzvy 8/2020 – Provoz a údržba 2021, č.j. NSA-0058/2020/A/7 poskytla
dotaci v celkové výši 37.500,- Kč.
Účelem neinvestiční dotace byla podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení, kteří provozují sportovní zařízení celoročně, nikoliv jednorázově či příležitostně.

3. NSA: Dotační neinvestiční program Rozvoj a podpora sportu 2021-2025, č.j.: NSA0058/2020/A/1 na základě Výzvy 7/2020 – Pohyb a zdraví 2021, č.j.: NSA-0058/2020/A/6 pro “střešní” organizace.
Poskytnutí finančních prostředků z Jungmannovy župy tělocvičné jednotě probíhá na základě přefakturace části nákladů T.J.
V případě naší jednoty nám bylo umožněno čerpat finanční prostředky na:

a) činnost oddílu všestrannosti – 10.200,-
b) vybavení tělocvičen odd. všestrannosti (Projekt I.) – 5.000,- Kč (gymnastický koberec)
c) vybavení tělocvičen Sokol 21 (Projekt II.) – 2.900,- Kč (balanční podložka)
d) podporu župních soutěží odboru všestrannosti – 3.500,-
e) účast vybraných cvičitelů na školicí/doškol. akci – 1.500,-

4. MěÚ Jince: Finanční příspěvek poskytnutý na provoz, údržbu, stavební úpravy sokolovny, příspěvek na administrativu a příspěvek na činnost oddílů v celkové výši 160.000,- Kč v rámci přímé podpory sportovních a zájmových aktivit.